Vedtægter

VEDTÆGTER FOR B/R ”BOLDPARKEN”


§ 1 Navn


Foreningens navn er Beboerrepræsentationen ”Boldparken”.§ 2 Formål


Foreningens formål er at agere som beboerrepræsentation i ejendommen omfattende flg. adresser: 


Peter Bangsvej 113-145 og 149-163. § 3 Foreningens virke


Vedr. medlemskab, beboermøder, regnskab, valg, beboerrepræsentanterne, stemmeregler, evt. revisor, evt. opløsning, evt. tilslutning til Lejernes LO, og foreningens virke generelt, henvises til Lejelovens § 64 og seneste Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation.


Vedr. beboerrepræsentanternes bemyndigelse til at handle på lejernes vegne i forhold til udlejer, henvises til Boligreguleringslovens og Lejelovens regler herom.§ 4 Tegningsret


Kassereren samt et af de valgte medlemmer til beboerrepræsentationen står i fællesskab for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af beboerbidrag samt betaling af regninger.


Disse to kan i fællesskab råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.


De to tegningsberettigede vælges af de valgte beboerrepræsentanter på førstkommende møde i beboerrepræsentationen efter det årlige beboermødeSåledes vedtaget den     12 /3     2012


[De valgte beboerrepræsentanters og referentens underskrifter]Se evt mere her: Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation